خدمات و پشتیبانی

خدمات و پشتیبانی شرکت نوین سیستم

  • کلیه دربهای فوق دارای 36ماه گارانتی و12سال خدمات پس ازفروش میباشدوتعویض بدون قیدوشرط

  • بی صدا ونرم بودن حرکت در زمان عملکردوبسته بندی بسیارمحکم جهت حفاظت ونگهداری

  • مزایای دربهای دولته قابل تبدیل ازلحاظ مکانیکی ازچپ به راست ویابالعکس

  • کمترین میزان خرابی تحت شرایط کارکردپرترافیک